iSecure logo
Ochrona danych osobowych

Audyt zasad wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Podczas kontroli przestrzegania RODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych bada nie tylko wypełnienie najbardziej popularnych obowiązków, takich jak posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej czy spełnianie obowiązków informacyjnych, bądź zabezpieczenie danych osobowych. Jednym z podstawowych elementów kontroli są objęte także warunki przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego wyznaczenia i funkcjonowania IOD w danej organizacji. Przedmiot kontroli dotyczy m.in.:

  • obowiązku wyznaczenia IOD,
  • zgłoszenia organowi nadzorczemu wyznaczenia lub odwołania IOD,
  • opublikowania imienia i nazwiska IOD na stronie internetowej podmiotu wyznaczającego IOD,
  • roli IOD w wewnętrznej strukturze danej organizacji,
  • włączania IOD w sprawy ochrony danych osobowych,
  • występowania konfliktu interesów.

 

Wątpliwości i pytania, co do statusu IOD, jakie pojawiały się od czasu wejścia w życie RODO, stały się podstawą dla UODO do opracowania szczegółowej listy pytań, w świetle której Urząd weryfikuje kwestie dotyczące wyznaczenia IOD.

W ramach weryfikacji zasad wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych i zapewnienia IOD realizowania jego funkcji sprawdzamy, w jakim zakresie podmiot wyznaczający IOD wypełnia zagadnienia, o których mowa w 27 pytaniach przedstawionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

1) Czy u administratora został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD)?

2) Czy na administratorze ciąży obowiązek wyznaczenia IOD (jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej), czy też IOD został wyznaczony mimo braku takiego obowiązku?

3) Czy administrator opublikował imię i nazwisko oraz kontakt do IOD na swojej stronie internetowej lub - jeżeli nie prowadzi swojej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia swojej działalności?

4) Czy ww. informacje znajdują się w ogólnie dostępnym miejscu (proszę wskazać to miejsce, w przypadku strony internetowej proszę wskazać jej adres oraz link do tej informacji)?

5) Czy Inspektor Ochrony Danych jest pracownikiem administratora, a jeśli nie, to na jakiej podstawie prawnej wykonuje swoje obowiązki?

6) Czy IOD został powołany na wyłączność u administratora, czy wykonuje swoje obowiązki również u innych administratorów?

7) Na podstawie jakich kwalifikacji administrator wyznaczył IOD (np. wykształcenie, doświadczenie, wiedza)?

8) Jakie niezbędne zasoby, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 administrator zapewnia IOD?

9) W jaki sposób administrator zapewnia zasoby na utrzymanie wiedzy fachowej IOD?

10) Jakie stanowisko zajmuje IOD i komu podlega w strukturze organizacyjnej administratora?

11) Czy administrator powołał zastępcę IOD, jeżeli tak, to kiedy?

12) Czy u administratora funkcjonuje zespół IOD lub inna forma stałego wsparcia IOD w zakresie wykonywania jego zadań?

13) W jaki sposób administrator zapewnia by IOD był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (np. czy zostały opracowane zasady dotyczące tego, jakie sprawy mają być konsultowane z IOD, kto i w jakich sytuacjach powinien zgłaszać się w celu uzyskania konsultacji IOD, czy i na jakich zasadach IOD bierze udział w naradach kierownictwa)

14) W jaki sposób administrator zapewnia IOD dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania?

15) Czy administrator przyjął jakiekolwiek regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania IOD (w szczególności w celu zapewnienia poszanowania gwarancji jego niezależności oraz jego uprawnień w zakresie dostępu do danych osobowych i operacji przetwarzania, włączania we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, unikania konfliktu interesów), a jeżeli tak, to w jakim akcie wewnętrznym zostały one przewidziane?

16) W jaki sposób administrator zapewnia, aby IOD nie były wydawane instrukcje co do wykonywania zdań przez IOD?

17) W jaki sposób administrator zapewnia, aby IOD nie były karany i odwoływany za wykonywanie swoich zadań?

18) W jaki sposób ADO postępuje w przypadku, gdy nie uwzględnia wskazówek lub rekomendacji IOD, np. czy dokumentuje powody niezastosowania tych wskazówek?

19) W jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia 2016/679?

20) Czy inspektor ochrony danych wykonuje również inne obowiązki lub sprawuje inną funkcję poza obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, jeżeli tak to:

a) jakie oraz w jakim wymiarze czasu pełni funkcję IOD, a w jakim inne zadania,

b) w jaki sposób administrator ocenił, że w przypadku każdego z tych zadań nie występuje konflikt interesów, o którym mowa w art. 38 ust 6 rozporządzenia   2016/679?

c) Czy w zakresie wykonywania innych zadań IOD podlega innym osobom niż najwyższe kierownictwo administratora?

21) Czy administrator opracował politykę zarządzania konfliktem interesów lub wprowadził inny mechanizm zapewniający niewystępowanie konfliktu interesów?

22) Czy IOD wykonuje swoje zadania jedynie w siedzibie administratora, a jeżeli nie, to w jakim miejscu i w jaki sposób zapewniona jest stała dostępność IOD dla kierownictwa i pracowników administratora?

23) Czy IOD opracował (systematycznie opracowuje) plan swojej pracy np. w zakresie szkoleń, audytów?

24) Czy taki plan był prezentowany administratorowi w celu umożliwienia dokonania oceny, czy IOD dysponuje wystarczającymi zasobami i uprawnieniami w obszarach, które IOD obejmuje swoimi zadaniami?

25) Jak często i w jaki sposób IOD przekazuje administratorowi wyniki przeprowadzonych audytów?

26) Czy administrator występował do IOD o udzielenie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

27) Czy administrator kontroluje pracę inspektora, jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

W ramach audytu przygotujemy także stosowne podsumowanie stopnia spełnienia ww. zagadnień, w którym:

  • wskażemy, w jakim stopniu wyznaczenie lub funkcjonowanie IOD w danej organizacji nie spełnia warunków badanych przez UODO
  • zarekomendujemy, jakie czynności należy podjąć, aby wyeliminować zauważone ryzyko niezgodności i uniknąć go w przyszłości
Kontakt
Katarzyna Ułasiuk-Delamare
Członek Zarządu
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki