iSecure logo

Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest iSecure Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/214, 00-833 Warszawa, e-mail: kontakt@isecure.pl.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

iSecure przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje (np. materiały, o które nas prosisz, e-booki). Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

Jeżeli użytkownik jest tym zainteresowany, może również od nas otrzymywać informacje w formie newslettera dotyczące usług powiązanych z ochroną danych osobowych, świadczonych przez firmy, które są naszymi partnerami biznesowymi (świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji, pomocy w uzyskaniu polisy OC chroniącej przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z RODO). W tym celu osoba ma możliwość wyrażenia odrębnej zgody i dane będą przechowywane przez nas do czasu jej odwołania.

 

W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z iSecure umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my.

Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W przypadku gdy jesteś reprezentantem naszego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktujemy się w związku ze współpracą z takim podmiotem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy.

 

W przypadku, gdy korzystasz z naszego sklepu internetowego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: zawarcie umowy (podstawa: wykonanie umowy kupna – sprzedaży lub żądanie klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenie sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), a także: bieżący kontakt, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, zabezpieczenie roszczeń – te cele są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku chęci otrzymywania newslettera dane będą przetwarzane za zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; w przypadku wyrażenia zgody na newsletter – do czasu jej odwołania; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu; dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

 

Jeżeli zapisujesz się na nasze wydarzenia prowadzone w formie on-line (w szczególności webinaria), w tym za pośrednictwem  naszego sklepu internetowego, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcie umowy (realizacja Twojego zamówienia udziału w wydarzeniu, w tym przyjęcie rejestracji, wysłanie zaproszenia na wydarzenie (podstawa: wykonanie umowy o przeprowadzenie wydarzenia lub żądanie uczestnika przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacja obowiązku prawnego dotyczącego wystawiania i księgowania faktur (jeżeli podajesz dane osobowe do faktury) a także prowadzenie sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i ponadto: bieżący kontakt, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, zabezpieczenie roszczeń – te cele są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku chęci otrzymywania newslettera iSecure dane będą przetwarzane za zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu; dane niezbędne do realizacji wydarzenia płatnego przechowywane będą do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; dane przetwarzane w przypadku wyrażenia zgody na newsletter – do czasu jej odwołania.

 

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

– Facebook: https://pl-pl.facebook.com/isecurepolska

– LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/isecure-sp-z-o-o

– Twitter: https://twitter.com/isecurepl

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez iSecure treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 

Źródła danych

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz, czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza, zakupu w sklepie internetowym). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom iSecure, podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania takiego jak: platforma do prowadzenia webinarium, platforma do wysyłki newslettera, dostawcy z obszarów: księgowość, agencja marketingowa, hosting, zarządzanie stroną internetową), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z usług Freshmail by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies Freshmail możesz zapoznać się tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

Korzystamy także z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Komunikacja wychodząca ze sklepu internetowego obsługiwana jest za pośrednictwem firmy Mailgun Technologies, Inc. (patrz: informacje wskazane w części „Państwa trzecie”).

Do prowadzenia wydarzeń on-line wykorzystujemy platformę Clickmeeting Sp. z o.o. (dostarczaną i utrzymywaną przez ten podmiot), która służy nam m.in. do wysyłania zaproszeń na wydarzenia i samej realizacji wydarzenia.

Płatności elektroniczne funkcjonujące w ramach sklepu internetowego iSecure obsługiwane są za pośrednictwem firmy Autopay S.A. – Rozwiązania i usługi dla firm (autopay.pl), link do polityki prywatności: Microsoft Word – Polityka prywatności Autopay 28 08 2023.docx

 

Państwa trzecie

W ramach sklepu internetowego korzystamy z usług firmy Mailgun Technologies, Inc. z siedzibą w San Antonio, Teksas, USA. Polityka prywatności: https://www.mailgun.com/privacy-policy/, zasady zgodności z RODO: https://www.mailgun.com/gdpr/

 

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli Użytkownik Strony będzie chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujemy Twojego adresu mailowego, by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, gdy dokonujesz zakupu w sklepie internetowym lub zapisujesz się na wydarzenie, potrzebujemy danych, by zrealizować zamówienie.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

 

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (jako Użytkownika) przeglądającego naszą stronę internetową (Serwis). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).

Wykorzystujemy tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W  związku z tym my oraz inne podmioty, świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Zarówno my, jak i nasi zaufani partnerzy, wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

 

Narzędzia analityczne stosowane przez nas oraz naszych partnerów

Nasza Spółka oraz nasi Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Polityce Prywatności danego partnera.

Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez nas. Użytkownik może udzielić nam zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas będziemy uprawnieni do instalacji analitycznych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.

 

Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w ikonę znajdującą się w dolnym lewym rogu i wybrać wycofanie zgody.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) nasza Spółka nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki