iSecure logo
Blog

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych, który wprowadził PPK dla swoich pracowników

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych każda organizacja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, musi otworzyć pracownicze plany kapitałowe (PPK) dla swoich pracowników i zleceniobiorców. PPK są prowadzone przez instytucję finansową na podstawie umowy o prowadzenie PPK, zawieranej przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracowników.

 

Bez wchodzenia w większe szczegóły można spokojnie stwierdzić, że zarówno pracodawca, jak i instytucja finansowa w kontekście PPK będą pełnić funkcję odrębnych administratorów danych.

 

W niniejszym artykule interesuje nas sytuacja pracodawcy, a zatem w kontekście PPK można wskazać następujące obowiązki po jego stronie:

  • konieczność aktualizacji (albo opracowania nowego) obowiązku informacyjnego wobec pracowników, którzy przystąpią do PPK,
  • konieczność aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych – w kontekście PPK pojawią nam się nowe czynności przetwarzania, a zatem musimy je odnotować w RCP,
  • konieczność implementacji mechanizmów związanych z przestrzeganiem okresów retencji danych przewidzianych dla danych potrzebnych dla celów PPK (niszczenie dokumentów, anonimizacja danych w systemach teleinformatycznych),
  • przeprowadzenie oceny ryzyka dla przetwarzania danych, a gdyby się okazało, że to ryzyko jest duże – sięgnięcie po DPIA.

 

Ad. 1

Jak może wyglądać przykładowy obowiązek informacyjny w zw. z PPK? Poniżej przykład:

 

Pracodawca, tj.: XYZ Sp. z o.o. („XYZ”) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym programem pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: bok@xyz.pl. Kontakt z powołanym w XYZ Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@xyz.pl.  

Poza przetwarzaniem danych osobowych pracowników w celach związanych z zatrudnieniem, o czym pracownik był odrębnie poinformowany, XYZ na potrzeby realizacji programu PPK przetwarza dane osobowe w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w związku z przepisami ww. ustawy. W ramach realizacji tych obowiązków mieści się między innymi:

1)     zawarcie i realizacja umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,

2)     zawarcie i realizacja umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w XYZ z tą samą instytucją finansową,

3)     przyjęcie składanej deklaracji przystąpienia do PPK bądź innych deklaracji dotyczących PPK, wymaganych wspomnianą ustawą, terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,

4)     gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,

5)     przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK

 

Dane będą również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń oraz w celu wykazania realizacji obowiązków związanych z wprowadzeniem PPK, co stanowi uzasadniony interes XYZ (podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Archiwizacja dokumentów zawierających dane niezbędne do PPK następuje na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (10 lat).

Realizacja obowiązków XYZ wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obejmuje udostępnienie danych uczestnika PPK do wybranej instytucji finansowej, z którą XYZ ma zawartą umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK, tj. Najlepsze PPK Na Świecie S.A. Poza tym dane będą ujawnione wyłącznie podmiotom współpracującym z XYZ, świadczącym usługi w zakresie wsparcia informatycznego lub personalnego.

Informujemy ponadto, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji, dotyczący przedawnienia roszczeń pracowniczych/związanych z uczestnictwem w PPK.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a dodatkowo prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – wyłącznie w przypadkach przewidzianych w RODO.

Podanie danych osobowych uczestnika PPK jest wymogiem prawidłowej realizacji programu PPK. Bez ich podania XYZ nie będzie w stanie prawidłowo realizować obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a uczestnik PPK z kolei nie będzie mógł prawidłowo korzystać ze swoich uprawnień gwarantowanych przez PPK.

 

 

Ad. 2

Mając tak rozpisany obowiązek informacyjny, uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania danych nie powinno być trudne. Zróbmy to na przykładzie czynności „gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK”.

Nazwę czynności już mamy, następny krok to wskazanie odpowiedzialnej za nią jednostki organizacyjnej. W wielu przypadkach będzie to dział kadr.

Potem mamy cel przetwarzania – w zasadzie będzie tożsamy z nazwą czynności, więc sprawa też prosta.

Kolejny punkt RCP to kategorie danych – wpisujemy pracowników i zleceniobiorców, następnie mamy kategorie danych – wskazujemy te, które znajdują się w dokumentacji PPK, którą musi archiwizować pracodawca.

Później określamy podstawę prawną – pamiętajmy, że mówimy tu o archiwizacji dokumentacji, a o tej niestety nic nie wspomina wskazana wcześniej ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Z pomocą przychodzi nam UODO – wg Prezesa UODO instytucja PPK jest ściśle powiązana z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia, zatem okres przechowywania takiej dokumentacji wynosił będzie 10 lat, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 125a ust. 4a). Czyli mamy jednocześnie ustaloną zarówno podstawę prawną jak i okres retencji danych.

Jeśli chodzi o źródło danych to będzie to sam zainteresowany, a także pracodawca.

W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z współadministrowaniem, wobec czego w tej części RCP wskazujemy, że „nie ma zastosowania”.

Kolejny punkt to kwestia podmiotów przetwarzających – jeśli mamy outsourcing w tym zakresie np. obsługa kadrowo – płacowa, zewnętrzne archiwum, to wskazujemy właściwego procesora.

Dalej określamy systemy teleinformatyczne, środki bezpieczeństwa oraz wskazujemy czy konieczne jest przeprowadzenie DPIA, a także odnosimy się do kwestii transferu danych do państw trzecich.

Powyższe pola rejestru bazują na wzorze RCP udostępnionym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, warto zatem zapoznać się z tym materiałem. Natomiast przedstawiony przeze mnie opis będzie przydatny do wypełnienia poszczególnych pól informacyjnych dla interesującej nas czynności przetwarzania.

 

Ad. 3

Tak jak wskazałem wyżej – Prezes UODO wskazuje, że retencja danych dla PPK to 10 lat. Informacja ta znalazła się w newsletterze Urzędu nr 6/2019 z września 2019 r.

 

Ad. 4

Ocena ryzyka musi być przeprowadzona zawsze, natomiast DPIA tylko wówczas, gdy mówimy o wysokim ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. W niniejszym artykule nie ma miejsca na dokładne przybliżenie tego tematu z uwagi na to, że stanowiłoby to tak naprawdę odrębny wpis blogowy. Wspomnę zatem, że do oceny ryzyka można wykorzystać np. normę ISO 27005 oraz ISO 31000.

Pobierz wpis w wersji pdf

Podobne wpisy:

Skuteczne informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych w celach marketingowych

Newsletter, zapis do subskrypcji SMS, a może akcja promocyjna? Formularz na firmowej stronie internetowej, papierowy druczek przystąpienia do programu lojalnościowego, czy wtyczka typu „zostaw wiadomość, a oddzwonimy z ofertą”? Zbieranie danych osobowych w celach marketingowych ma różne formy, ale zawsze w takich przypadkach trzeba pamiętać o tym, żeby prawidłowo poinformować osobę, która podaje swoje dane […]

Uregulowanie stosunku powierzenia

Każda współpraca pomiędzy podmiotami, polegająca na wykonywaniu czynności na danych osobowych, które to czynności określa jeden z tych podmiotów (administrator danych osobowych), a wykonuje je drugi w jego imieniu (podmiot przetwarzający), musi zostać uregulowana umową powierzenia. Zdarza się, że podmioty powierzając dane, nie do końca zdają sobie sprawę, że dana czynność jest właśnie powierzeniem danych […]

Informowanie o zakażeniach zgodne z RODO – COVID-19

W związku z tym, że wielu pracodawców ma ogromny problem z odpowiedzią na pytanie: “Czy można informować pracowników o przypadkach zakażenia koronawirusem?” przygotowaliśmy kolejny poradnik. Przedstawiamy w nim odpowiedzi na to pytanie oraz wyjaśniamy, jak informować o obecności koronawirusa innych pracowników bez naruszania przepisów o ochronie danych osobowych.  Widzimy potrzebę zebrania w jednym miejscu odpowiedzi […]

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki